مناقصات ومزایده ها

پرینت

 

 بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 12/1400

          موضوع: انجام تعميرات 50.000 ساعته ژنراتور واحد بخار نيروگاه ترکيبی شوباد (V94.2)  

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربينسبت به برگزاري مناقصه انجام تعميرات 50.000 ساعته ژنراتور واحد بخار نيروگاه تركيبي شوباد (كهنوج)، از طريق مناقصه محدود 12/1400 اقدام نموده است. لذا از شركت‌ها و پيمانكاراني كه دعوت به مناقصه شده‌اند درخواست مي‌گردد با مراجعه به سايت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي ( www.azarw-ppt.ir ) نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند. شـماره تلفن‌هاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي‌گردد.

 

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

بسمه تعالي
آگهي مناقصه شماره 08/1400
موضوع : خريد خدمات رنگ آميزي مخازن سوخت شماره2و3و4 نيروگاه تركيبي اروميه V94.2


شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد، نسبت به خريد خدمات رنگ آميزي مخازن سوخت شماره 2و3و4 نيروگاه تركيبي اروميه از طريق برگزاري مناقصه عمـومي و عقد قرارداد اقدام نمايد. لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي تا مدت ده روز با مراجعه به سايت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي ( www.azarw-ppt.ir ) نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند. بديهی است شرط پذيرش اسناد جهت شرکت در جلسه مناقصه واريز يا حواله كردن مبلغ 500.000 ريال به حساب شماره 0200866452003 نزد بانك ملي شعبه برق اروميه بنام اين شركت و ارائه فيش واريزی می باشد. شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 06/1400

          موضوع: خريد  قطعات تعميرات اساسی مورد نياز واحد 3 گازي نيروگاه ترکيبی اروميه (V94.2)  

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي نسبت به برگزاري مناقصه خريد قطعات تعميرات اساسی مورد نياز واحد 3 گازي نيروگاه ترکيبی اروميه (V94.2) از طريق مناقصه محدود شماره 06/1400 اقدام نموده است. لذا از شركت‌ها و پيمانكاراني كه دعوت به مناقصه شده‌اند درخواست مي‌گردد با مراجعه به سايت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي ( www.azarw-ppt.ir ) نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند. شـماره تلفن‌هاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي‌گردد.

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بسمه تعالي

 آگهي مناقصه شماره 05/1400

          موضوع: خريد خدمات تعميرات اساسي واحد 3 گازي نيروگاه تركيبي اروميه (V94.2)  

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي نسبت به برگزاري مناقصه خريد خدمات تعميرات اساسي واحد 3 گازي نيروگاه تركيبي اروميه (V94.2)  از طريق مناقصه محدود شماره 05/1400 اقدام نموده است. لذا از شركت‌ها و پيمانكاراني كه دعوت به مناقصه شده‌اند درخواست مي‌گردد با مراجعه به سايت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي ( www.azarw-ppt.ir ) نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند. شـماره تلفن‌هاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي‌گردد.

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 02/1400

           موضوع: خريد پره‌هاي مورد نياز واحدهاي گازي نيروگاه ترکيبی شوباد (V94.2)  

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي نسبت به برگزاري مناقصه خريد پره هاي مورد نياز واحدهاي گازي نيروگاه ترکيبی شوباد (V94.2) از طريق مناقصه محدود شماره 02/1400 اقدام نموده است. لذا از شركت‌ها و پيمانكاراني كه دعوت به مناقصه شده‌اند درخواست مي‌گردد با مراجعه به سايت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي ( www.azarw-ppt.ir ) نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند. شـماره تلفن‌هاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي‌گردد.

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بسمه تعالي

 آگهي مناقصه شماره 01/1400

           موضوع: خريد قطعات تعميرات اساسی مورد نياز واحدهاي گازي نيروگاه ترکيبی شوباد (V94.2)  

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي نسبت به برگزاري مناقصه خريد قطعات تعميرات اساسی مورد نياز واحدهاي گازي نيروگاه ترکيبی شوباد (V94.2) از طريق مناقصه محدود شماره 01/1400 اقدام نموده است. لذا از شركت‌ها و پيمانكاراني كه دعوت به مناقصه شده‌اند درخواست مي‌گردد با مراجعه به سايت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي ( www.azarw-ppt.ir ) نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند. شـماره تلفن‌هاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي‌گردد.

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 بسمه تعالي

 آگهي مناقصه شماره 03/1400

           موضوع : خريد زغالهاي واحدهاي بخار وگازي نيروگاه تركيبي اروميه V94.2

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد، نسبت به خريد زغالهاي واحدهاي بخار وگازي مورد نياز نيروگاه تركيبي اروميه از طريق برگزاري مناقصه عمـومي و عقد قرارداد اقدام نمايد. لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي تا مدت ده روز با مراجعه به سايت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي ( www.azarw-ppt.ir ) نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند. بديهی است شرط پذيرش اسناد جهت شرکت در جلسه مناقصه واريز يا حواله كردن مبلغ 500.000 ريال  به حساب شماره  0200866452003 نزد بانك ملي شعبه برق اروميه بنام اين شركت و ارائه فيش واريزی می باشد. شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

                                                                                                

 شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شما اینجا هستید:   خانه مناقصات ومزایده ها