مناقصات ومزایده ها

پرینت

 

 

 

بسمه تعالي
آگهي مناقصه 14-99
موضوع مناقصه : تهيه ، طبخ و سرو غذاي نيروگاه تركيبي خوي


هزينه خريد اسناد مناقصه : واريز يا حواله كردن مبلغ 500.000 ريال به حساب سيبا 0200866452003 بنام اين شركت
مهلت دريافت اسناد مناقصه : 7روز ازتاريخ چاپ آگهي
نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه : تماس تلفني با واحد مناقصات شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي، تلفن 7-33374023 داخلي 226 و 227
شرايط ، مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 300.000.000 ريال سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا سپرده نقدي واريزي بحساب سيباي 0200866452003 بنام اين شركت
1) شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بودواز قبول پيشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده شركت در مناقصه معذور است.
2) هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و تاريخ شروع قرارداد ازابتدای اردیبهشت 1400 مي باشد.


شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 13-99

          موضوع : خريد 192 عدد زغال تحريك ژنراتور نيروگاه تركيبي اروميه V94.2

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد، نسبت به خريد 192 عدد زغال تحريك ژنراتور مورد نياز نيروگاه تركيبي اروميه از طريق برگزاري مناقصه عمـومي و عقد قرارداد اقدام نمايد. لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي تا مدت ده روز ضمن تماس با  شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند. بديهی است شرط پذيرش اسناد جهت شرکت در جلسه مناقصه واريز يا حواله كردن مبلغ 500.000 ريال  به حساب شماره  0200866452003 نزد بانك ملي شعبه برق اروميه بنام اين شركت و ارائه فيش واريزی می باشد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

                                                                                                

 شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

 

 

 

شما اینجا هستید:   خانه مناقصات ومزایده ها