اخبار

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/115-97

عملكرد نيروگاههاي تحت بهره برداري در سال 97

عملكرد نيروگاههاي تحت بهره برداري توليد برق آذربايجانغربي در سال 1397

نيروگاههاي تحت بهره براري شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي در طي سال 1397 توانستند بالغ بر 8.662.000.000 كيلووات ساعت انرژي برق بصورت ناخالص توليد نمايند كه از اين مقدار نيروگاه تركيبي اروميه حدود 3.587.000.000 كيلووات ساعت، نيروگاه تركيبي خوي حدود 2.141.000.000كيلووات ساعت، نيروگاه شوباد كهنوج حدود 2.795.000.000 كيلووات ساعت و مابقي توسط نيروگاه گازي اروميه توليد شده است كه در مجموع پس از كسر مصارف داخلي نيروگاهها رقمي بالغ بر 8.557.000.000 كيلو وات ساعت بصورت خالص تحويل شبكه سراسري شده است. 

 

اخبار 2019-04-09 11:09:26

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/113-2019-03-03-08-36-47

بازديد معاون وزير نيرو از نيروگاه تركيبي خوي

بازديد معاون وزير نيرو از نيروگاه تركيبي خوي

   آقاي مهندس حائري معاون  وزير نيرو در امور برق و انرژي همچنين آقاي مهندس طرز طلب مدير عامل شركت توليد نيروي برق حرارتي با حضور در نيروگاه  تركيبي خوي از اين نيروگاه بازديد كردند در اين برنامه كه مديران مجموعه صنعت برق آذربايجان حضور داشتند آقاي مهندس حائري از اقدامات ارزنده مجموعه كاركنان و مديران  در سال جاري تشكر و قدرداني نمودند.

 

اخبار 2019-03-03 08:36:47