پرینت
     

    ........

شرکت مديريت توليد برق آذربايجانغربی به منظور بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات نيروگاهي در سال 1376 در ادارة ثبت شركتهاي شهرستان اروميه به شمارة 3986 به ثبت رسيده است و از تاريخ 77.6.1  با بهره برداري از نيروگاه تركيبي خوي به قدرت اسمي 350 مگاوات و نيـروگاه گازي اروميه به قدرت 60 مگاوات ، رسماً فعاليت خود را آغاز نموده است . با پايان عمليات اجرايي نيروگاه تركيبي اروميه در سال 1386 بهره برداري از اين نيروگاه نيز به اين شركت واگذار گرديد . مجموع قدرت اسمي نيروگاه تركيبي اروميه 954 مگاوات و داراي 6 واحد گازي ميباشد كه در دو فاز اول و دوم اجرا شده است كه واحدهاي اول ، دوم ، سوم و چهارم به قدرت اسمي 157.5 مگاوات و واحدهاي پنجم و ششم به قدرت اسمي 162 مگاوات ميباشد. همچنين در سال 1393 بهره برداري از نيروگاه 484 مگاواتي نيروگاه شوباد كهنوج به اين شركت واگذار شده است. در راستاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 100% سهام اين شركت در تاريخ 89.6.26 توسط سازمان خصوصي سازي به شركتهاي كنسرسيوم به شرح زير واگذاري شده است :

1- شركت انرژي گستر جم با 50.4 در صد سهام

2- شركت توليدي آرين ماهتاب گستر با 13.6 در صد سهام

3- شركت گسترش انرژي پاسارگاد با 36 در صد سهام

 

در حال حاضر قدرت منصوبه نيروگاههاي تحت بهره برداري شركت 1848 مگاوات ميباشد .

نيروگاههاي استان آذربايجانغربي علاوه بر تامين برق موردنياز استان ، مازاد توليد خود را به شبكه سراسري تحويل مي نمايد .

..........................

     شما اینجا هستید:   خانه درباره ما