پرینت
 

نيروگاه گازي اروميه در زميني به مساحت 8/2 هكتار در داخل شهر اروميه واقع شده است. اين نيروگاه داراي دو واحد گازي هر كدام به ظـرفيت اسمي MW 30و ساخت شـــركت BBC ميباشد. عمليـات ساختماني اين نيروگاه در ســال 1357 شروع و واحد هاي شماره يك و دو به ترتيب در مهرماه و بهمن ماه سال 1360 موردبهــره برداري قرارگرفته است . اين نيروگاه در زمان آغاز بهره برداري نقش مهمي درتامين بخشي ازبرق مورد نياز شبكه برق استان آذربايجانغربـي ايفــــــا مي نمود و هم اكنون نيز مسئوليت توليـد بـــرق مورد نيازبــــراي تنظيم ولتاژ شبكه برق استان را بر عهده دارد .

 

شما اینجا هستید:   خانه درباره مانیروگاه های تحت پوششنیروگاه گازی ارومیه