نوشته شده توسط Super User دسته: مطالب نمونه
نمایش از 14 آذر 1396 بازدید: 16607
پرینت

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 96/23

موضوع : خريد قطعات ابزار دقيق  مورد نياز نيروگاه تركيبي شوباد کهنوج

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد ، خريد قطعات ابزار دقيق مورد نياز نيروگاه تركيبي شوباد کهنوج را از طـريق برگزاري مناقصه عمـومي ( دو مرحله اي) و عقد قرارداد به پيمانكار واجـد شرايط واگـذار نمايـد لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت ده روز اداري با واريز يا حـــواله كردن مبلـغ 300.000 ريال  به حساب سيبـا  0200866452003 بنام اين شركت ، از ساعت 8 صبح الي 13 جهـــت دريافت اسناد مناقصـه به آدرس : اروميه - خيابان والفجر، روبروي پارك ملت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي - واحد مناقصات مراجعه فرمايند. شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

                                                                                                                                                  شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 22/96

موضوع : خريد پره های مورد نياز نيروگاه تركيبي اروميه

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد ، خريد پره های واحدهای(V94.2)  نيروگاه تركيبي اروميه را از طـريق برگزاري مناقصه عمـومي ( دو مرحله اي) و عقد قرارداد به پيمانكار واجـد شرايط واگـذار نمايـد لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت ده روز اداري با واريز يا حـــواله كردن مبلـغ 300.000 ريال  به حساب سيبـا  0200866452003 بنام اين شركت ، از ساعت 8 صبح الي 13 جهـــت دريافت اسناد مناقصـه به آدرس : اروميه - خيابان والفجر، روبروي پارك ملت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي - واحد مناقصات مراجعه فرمايند. شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

                                                                                                                                               شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 96/20

موضوع : تعميرات اساسي واحدهاي 2 و 4 گازي نيروگاه تركيبي اروميه

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد ، انجام تعميرات اساسي واحدهاي گازي شماره 2و4 (V94.2) نيروگاه تركيبي اروميه را از طـريق برگزاري مناقصه عمـومي ( دو مرحله اي) و عقد قرارداد به پيمانكار واجـد شرايط واگـذار نمايـد لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت ده روز اداري با واريز يا حـــواله كردن مبلـغ 300.000 ريال  به حساب سيبـا  0200866452003 بنام اين شركت ، از ساعت 8 صبح الي 13 جهـــت دريافت اسناد مناقصـه به آدرس : اروميه - خيابان والفجر، روبروي پارك ملت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي - واحد مناقصات مراجعه فرمايند. شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

 

                                                                                                                                                   شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

بسمه تعالي

 آگهي مناقصه شماره 96/21

موضوع : خريد قطعات تعميرات اساسي واحدهاي 2 و 4 گازي نيروگاه تركيبي اروميه

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد ، خريد قطعات  تعميرات اساسي واحدهاي گازي شماره 2و4 (V94.2) نيروگاه تركيبي اروميه را از طـريق برگزاري مناقصه عمـومي ( دو مرحله اي) و عقد قرارداد با فروشندگان واجـد شرايط به انجام رساند لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت ده روز اداري با واريز يا حـــواله كردن مبلـغ 300.000 ريال  به حساب سيبـا  0200866452003 بنام اين شركت ، از ساعت 8 صبح الي 13 جهـــت دريافت اسناد مناقصـه به آدرس : اروميه - خيابان والفجر، روبروي پارك ملت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي - واحد مناقصات مراجعه فرمايند. شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

 

                                                                                                                                                   شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 
نوشته شده توسط Super User دسته: مطالب نمونه
نمایش از 08 اسفند 1394 بازدید: 2372
پرینت

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 16/94

موضوع : تامين پيمانكار نيروي انساني

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد ، انجام كارهاي خدماتي و اداري خود در نيروگاه هاي اروميه و خـوي و ستاد شركت واقع در اروميه، از قبيل تنظيف محيـط اداري و امور آبـدارخانه ، تلفنخانه ،‌انجام خدمات دفتــري ، ايمني ، فنـي ، تايپ و ماشين نويسـي ، رانندگـي ، ....... را از طـريق برگزاري مناقصه عمـومي و عقد قرارداد به پيمانكار واجـد شرايط واگـذار نمايـد لذاشركتها و پيمانكاران فعال ومجاز در اين زمينه مي توانند ازتاريخ درج آگهي به مدت ده روز اداري با واريز يا حـــواله كردن مبلـغ 200.000 ريال  به حساب سيبـا  0103809768009 بنام اين شركت  ،از ساعت 8 صبح الي 13 جهـــت دريافت اسناد مناقصـه به آدرس : اروميه - خيابان والفجر،روبروي پارك ملت شركت  مــديريت توليد برق آذربايجان غربي - واحد مناقصات مراجعه فرمايند .  شـماره تلفنهاي 7-3374023 3جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد .

                                                                                                  شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 
نوشته شده توسط Super User دسته: مطالب نمونه
نمایش از 24 شهریور 1394 بازدید: 3899
پرینت
     

    ........

شرکت مديريت توليد برق آذربايجانغربی به منظور بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات نيروگاهي در سال 1376 در ادارة ثبت شركتهاي شهرستان اروميه به شمارة 3986 به ثبت رسيده است و از تاريخ 77.6.1  با بهره برداري از نيروگاه تركيبي خوي به قدرت اسمي 350 مگاوات و نيـروگاه گازي اروميه به قدرت 60 مگاوات ، رسماً فعاليت خود را آغاز نموده است . با پايان عمليات اجرايي نيروگاه تركيبي اروميه در سال 1386 بهره برداري از اين نيروگاه نيز به اين شركت واگذار گرديد . مجموع قدرت اسمي نيروگاه تركيبي اروميه 954 مگاوات و داراي 6 واحد گازي ميباشد كه در دو فاز اول و دوم اجرا شده است كه واحدهاي اول ، دوم ، سوم و چهارم به قدرت اسمي 157.5 مگاوات و واحدهاي پنجم و ششم به قدرت اسمي 162 مگاوات ميباشد. همچنين در سال 1393 بهره برداري از نيروگاه 484 مگاواتي نيروگاه شوباد كهنوج به اين شركت واگذار شده است. در راستاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 100% سهام اين شركت در تاريخ 89.6.26 توسط سازمان خصوصي سازي به شركتهاي كنسرسيوم به شرح زير واگذاري شده است :

1- شركت انرژي گستر جم با 50.4 در صد سهام

2- شركت توليدي آرين ماهتاب گستر با 13.6 در صد سهام

3- شركت گسترش انرژي پاسارگاد با 36 در صد سهام

 

در حال حاضر قدرت منصوبه نيروگاههاي تحت بهره برداري شركت 1848 مگاوات ميباشد .

نيروگاههاي استان آذربايجانغربي علاوه بر تامين برق موردنياز استان ، مازاد توليد خود را به شبكه سراسري تحويل مي نمايد .

..........................

      
نوشته شده توسط Super User دسته: مطالب نمونه
نمایش از 27 شهریور 1394 بازدید: 5807
پرینت

 
نوشته شده توسط Joomla! دسته: مطالب نمونه
نمایش از 11 دی 1389 بازدید: 1990
پرینت

 
شما اینجا هستید:   خانه مناقصات ومزایده هامطالب نمونه