نيروگاه سيكل تركيبي اروميه
نيروگاه سيكل تركيبي خوي
نيروگاه سيكل تركيبي خوي
نيروگاه سيكل تركيبي شوباد

مناقصات و مزایده ها

 

 

 

بسمه تعالي
آگهي مناقصه 14-99
موضوع مناقصه : تهيه ، طبخ و سرو غذاي نيروگاه تركيبي خوي


هزينه خريد اسناد مناقصه : واريز يا حواله كردن مبلغ 500.000 ريال به حساب سيبا 0200866452003 بنام اين شركت
مهلت دريافت اسناد مناقصه : 7روز ازتاريخ چاپ آگهي
نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه : تماس تلفني با واحد مناقصات شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي، تلفن 7-33374023 داخلي 226 و 227
شرايط ، مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 300.000.000 ريال سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي و يا سپرده نقدي واريزي بحساب سيباي 0200866452003 بنام اين شركت
1) شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بودواز قبول پيشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده شركت در مناقصه معذور است.
2) هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و تاريخ شروع قرارداد ازابتدای اردیبهشت 1400 مي باشد.


شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 13-99

          موضوع : خريد 192 عدد زغال تحريك ژنراتور نيروگاه تركيبي اروميه V94.2

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد، نسبت به خريد 192 عدد زغال تحريك ژنراتور مورد نياز نيروگاه تركيبي اروميه از طريق برگزاري مناقصه عمـومي و عقد قرارداد اقدام نمايد. لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي تا مدت ده روز ضمن تماس با  شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند. بديهی است شرط پذيرش اسناد جهت شرکت در جلسه مناقصه واريز يا حواله كردن مبلغ 500.000 ريال  به حساب شماره  0200866452003 نزد بانك ملي شعبه برق اروميه بنام اين شركت و ارائه فيش واريزی می باشد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

                                                                                                

 شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

 

 

 

 

درباره ما

     

    ........

شرکت مديريت توليد برق آذربايجانغربی به منظور بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات نيروگاهي در سال 1376 در ادارة ثبت شركتهاي شهرستان اروميه به شمارة 3986 به ثبت رسيده است . در راستاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 100% سهام اين شركت در تاريخ 89.6.26 توسط سازمان خصوصي سازي به شركتهاي كنسرسيوم به شرح زير واگذاري شده است :

1- شركت انرژي گستر جم با 50.4 در صد سهام

2- شركت توليدي آرين ماهتاب گستر با 13.6 در صد سهام

3- شركت گسترش انرژي پاسارگاد با 36 در صد سهام

اين شركت در حال حاضر بهره برداري از نيروگاههاي تركيبي اروميه به قدرت اسمي 1124 مگاوات ، نيروگاه تركيبي خوي به قدرت اسمي 350 مگاوات ، نيروگاه گازي اروميه به قدرت اسمي 60مگاوات و نيروگاه تركيبي شوباد (كهنوج) به قدرت اسمي 484 مگاوات را برعهده داشته كه قدرت منصوبه نيروگاههاي تحت بهره برداي شركت در مجموع بيش از 2000 مگاوات است.

 ماموريت شركت:

توليد انرژي الكتريكي با بهره برداري بهينه از واحدهاي نيروگاهي در راستاي تامين بخشي از نياز شبكه سراسري و ارائه خدمات فني و مهندسي.

..........................

     
 

ساختار سازمانی

 

مناقصات و مزایده ها

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 96/23

موضوع : خريد قطعات ابزار دقيق  مورد نياز نيروگاه تركيبي شوباد کهنوج

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد ، خريد قطعات ابزار دقيق مورد نياز نيروگاه تركيبي شوباد کهنوج را از طـريق برگزاري مناقصه عمـومي ( دو مرحله اي) و عقد قرارداد به پيمانكار واجـد شرايط واگـذار نمايـد لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت ده روز اداري با واريز يا حـــواله كردن مبلـغ 300.000 ريال  به حساب سيبـا  0200866452003 بنام اين شركت ، از ساعت 8 صبح الي 13 جهـــت دريافت اسناد مناقصـه به آدرس : اروميه - خيابان والفجر، روبروي پارك ملت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي - واحد مناقصات مراجعه فرمايند. شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

                                                                                                                                                  شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 22/96

موضوع : خريد پره های مورد نياز نيروگاه تركيبي اروميه

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد ، خريد پره های واحدهای(V94.2)  نيروگاه تركيبي اروميه را از طـريق برگزاري مناقصه عمـومي ( دو مرحله اي) و عقد قرارداد به پيمانكار واجـد شرايط واگـذار نمايـد لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت ده روز اداري با واريز يا حـــواله كردن مبلـغ 300.000 ريال  به حساب سيبـا  0200866452003 بنام اين شركت ، از ساعت 8 صبح الي 13 جهـــت دريافت اسناد مناقصـه به آدرس : اروميه - خيابان والفجر، روبروي پارك ملت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي - واحد مناقصات مراجعه فرمايند. شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

                                                                                                                                               شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 96/20

موضوع : تعميرات اساسي واحدهاي 2 و 4 گازي نيروگاه تركيبي اروميه

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد ، انجام تعميرات اساسي واحدهاي گازي شماره 2و4 (V94.2) نيروگاه تركيبي اروميه را از طـريق برگزاري مناقصه عمـومي ( دو مرحله اي) و عقد قرارداد به پيمانكار واجـد شرايط واگـذار نمايـد لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت ده روز اداري با واريز يا حـــواله كردن مبلـغ 300.000 ريال  به حساب سيبـا  0200866452003 بنام اين شركت ، از ساعت 8 صبح الي 13 جهـــت دريافت اسناد مناقصـه به آدرس : اروميه - خيابان والفجر، روبروي پارك ملت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي - واحد مناقصات مراجعه فرمايند. شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

 

                                                                                                                                                   شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

بسمه تعالي

 آگهي مناقصه شماره 96/21

موضوع : خريد قطعات تعميرات اساسي واحدهاي 2 و 4 گازي نيروگاه تركيبي اروميه

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد ، خريد قطعات  تعميرات اساسي واحدهاي گازي شماره 2و4 (V94.2) نيروگاه تركيبي اروميه را از طـريق برگزاري مناقصه عمـومي ( دو مرحله اي) و عقد قرارداد با فروشندگان واجـد شرايط به انجام رساند لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت ده روز اداري با واريز يا حـــواله كردن مبلـغ 300.000 ريال  به حساب سيبـا  0200866452003 بنام اين شركت ، از ساعت 8 صبح الي 13 جهـــت دريافت اسناد مناقصـه به آدرس : اروميه - خيابان والفجر، روبروي پارك ملت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي - واحد مناقصات مراجعه فرمايند. شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

 

                                                                                                                                                   شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

 

اخبار

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/139-2021-04-13-05-01-45

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت فرارسيدن ماه مبارك رمضان

همكاران گرامي و ارجمند

 باسلام و با صلوات بر محمد و آل محمد ، بدينوسيله فرا رسيدن ماه مبارك رمضان ماه رحمت و مغفرت  را خدمت همكاران گرامي تبريك عرض مي نمايم. اكنون كه ماه پر فضيلت رمضان و ماه استجابت دعا فرا رسيده و سلامتي انسانها بيش از گذشته به خطر افتاده ، اميد آن داريم پروردگار متعال به حرمت اين ماه ،  عافيت و سلامتي را به همه مخلوقات خويش ارزاني دارد و يقين داريم كه  در سختي ها يار و ياور اوست وما بندگان خدا نيز به پاس قدرشناسي مطمناً حرمت اين ماه پر بركت را نگه داشته و از فضايل آن بهره مند شده و همچنـان اميدوار به عافيت خداوند خواهيم بود . سلامتي ، توفيق و موفقيت همكاران محترم و خانواده هاي گراميشان را از درگاه خداوند احديت مسئلت مي نمايم. انشاا...

اخبار 2021-04-13 05:00:26

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/138-2021-03-31-10-58-12

عملكرد يكساله

عملكرد يكساله( 1399) نيروگاههاي تحت بهره برداري توليد برق آذربايجانغربي
نيروگاههاي تحت بهره برداري شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي در طي سال 1399 در مجموع توانستند بالغ بر 10.202.500.000 كيلوات ساعت انرژي برق توليد به شبكه سراسري تحويل نمايند كه اين مقدار توليد انرژي الكتريكي در مقايسه با سال 1398 از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار ميباشد. سهم نيروگاههاي تركيبي اروميه 4.769.000.000 كيلووات ساعت ، تركيبي شوباد 3.189.000.000 كيلووات ساعت، تركيبي خوي 2.117.000.000 كيلووات ساعت و گازي اروميه 127.500.000 كيلووات سـاعت بوده است .
شايان ذكر است به مدار آمدن واحد اول بخش بخار نيروگاه تركيبي اروميه در نيمه دوم سال 99 توليد اين نيروگاه را تحت تاثير قرار داده و منجر به افزايش حدود 19درصدي توليد اين نيروگاه شده است. علاوه بر آن با نگاهي به توليد ساير نيروگاهها نيز شاهد روند رو به رشد هستيم.

 

اخبار 2021-03-31 10:58:12

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/137-manovr

انجام مانور اطفاء حريق

انجام مانور اطفاء حريق مخازن سوخت نيروگاه تركيبي شوباد كهنوج

مانور اعلام و اطفاء مخازن سوخت نيروگاه تركيبي شوباد كهنوج با اهداف آمادگي جهت مقابله با شرايط اضطراري و سنجش ميزان آمادگي تجهيزات و تست دوره اي سيستم و آمادگي نفرات آتش نشاني و ايمني انجام گرديد. در اين برنامه فعاليتهائي از قبيل تست كولينگ و كنترل نازلهاي پاشش آب ، تست همزمان آب و فوم هيدرانت هاي مانيتور دار، ، تست سيستم فوم داخل مخازن ، تست فاير آلارم ، درين خطوط كولينگ ، شستشو و درين خطوط انجام گرديد. پس از پايان مانور نسبت به نرمال سازي سيستم اقدام و زمينه هاي بهبود نيز مشخص شدند.

اخبار 2021-03-14 11:30:30

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/136-2021-02-13-05-17-28

تجليل از دانش آموزان و دانشجويان ممتاز

تجليل از دانش آموزان و دانشجويان ممتاز فرزندان كاركنان

همزمان با ايام الله دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي از حدود 200 نفر از فرزندان ممتاز كاركنان شركت با پرداخت مبالغ ريالي ، هدايا و اهداي لوح يادمان قدرداني بعمل آمد. اين عزيزان از فرزندان همكاران شاغل در نيروگاههاي تحت بهره برداري ، ستاد و فرزندان همكاران بازنشسته ميباشند.

اخبار 2021-02-13 05:17:28

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/135-2021-02-03-10-51-33

گراميداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن

گراميداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن

به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) ، روز زن و روز مادر از خدمات بانوان همكار توسط مدير عامل شركت جناب آقاي مهندس مطلق با اهداء لوح و هديه تقدير بعمل آمد.

اخبار 2021-02-03 10:51:33

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/132-2021-01-13-05-03-07

تقدير از مشاركت كنندگان در مانور زلزله منطقه يك كشور

تقدير از مشاركت كنندگان در مانور زلزله منطقه يك كشور

   در آيين قدرداني از مشاركت كنندگان در مانور تمريني زلزله منطقه يك كشوري از شركتهاي صنعت آب و برق و اعضاي كميته هاي تخصصي مانور، تجليل به عمل آمد. اين مراسم كه در سالن اجتماعات شركت توزيع نيروي برق آذربايجانغربي برگزار شد لوح تقدير ويژه به مدير عامل شركت جناب آقاي مهندس مطلق و اعضاي كميته هاي مربوطه اهداء گرديد.

 مانور ياد شده به ميزباني شركت توزيع نيروي برق آذربايجانغربي و مشاركت شركتهاي صنعت آب و برق استان در مهر ماه سالجاري به لحاظ شرايط خاص كرونائي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار گرديد.

اخبار 2021-01-13 05:03:07

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/129-2020-12-26-06-38-23

انجام تعميرات اساسي واحد پنج نيروگاه تركيبي اروميه

انجام تعميرات اساسي واحد پنج نيروگاه تركيبي اروميه

واحد پنج نيروگاه تركيبي اروميه كه طبق برنامه از پيش تعيين شده جهت انجام تعميرات اساسي از مدار خارج شده بود پس از انجام تعميرات اساسي در مدت زمان تعيين شده آماده بهره برداري گرديد. در اين برنامه تعميراتي اقداماتي از قبيل دمونتاژ و بازديد كليه قستمهاي توربين، كمپرسور، ژنراتور انجام و نسبت به تعويض پره هاي متحرك رديفهاي  اول و دوم و سوم و ثابت رديفهاي اول و دوم توربين اقدام گرديد علاوه بر آن عمليات حرارتي بر روي قطعات اينركيسينگ و ميسينگ چمبرها انجام و تجهيزات الكتريك و ابزار دقيق نيز مورد بازديد ، تست و سرويس قرار گرفت.

اخبار 2020-12-26 06:38:23

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/128-33

انجام برنامه هاي تعميراتي و بازديد در نيروگاه تركيبي خوي

انجام برنامه هاي تعميراتي و بازديد در نيروگاه تركيبي خوي

بازديد مسير داغ واحد يك گازي نيروگاه تركيبي خوي در يك برنامه زمانبندي يازده روز انجام و با موفقيت كامل به اتمام رسيد در اين برنامه كليه قطعات و تجهيزات مسير داغ شامل پره هاي توربين، قطعات محفظه احتراق مورد بازديد قرار گرفت و تعداي از قطعات شامل لاينر، ترانزيشن پيس و كراس فاير تيوپ تعويض گرديد. همچنين داكت اگزوز اصلاح و تجهيزات الكتريك و ابزار دقيق مورد بازديد تست و سرويس قرار گرفت.

 همچنين در برنامه بازديد دوره اي واحد بخار نيروگاه نيز ، قسمتهاي مختلف بويلرها و تجهيزات بخش بخار مورد بازديد قرار گرفت و نسبت به رفع نشتي ها ، تعمير و رفع عيب كنترل ولوهاي HP توربين بخار، ترميم بويلر شماره يك و تعويض زانوييهاي سوپر هيت اقدام گرديد.

اخبار 2020-12-26 06:32:23

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/127-1

بازديد مسير داغ واحد 2 نيروگاه گازي اروميه

انجام بازديد مسير داغ واحد 2 نيروگاه گازي اروميه

برنامه بازديد مسير داغ واحد 2 نيروگاه گازي اروميه مطابق برنامه زمانبندي شده در آذر ماه 1399 انجام گرديد. در اين برنامه تعميراتي ، كليه قسمتهاي توربين و محفظه احتراق دمونتاژ و مورد بازديد قرار گرفت و نسبت به تعويض پره هاي ثابت و متحرك رديف اول توربين اقدام گرديد، همچنين تجهيزات الكتريك و ابزار دقيق نيز سرويس ، تست و مورد بازديد قرار گرفت.

 

اخبار 2020-12-26 06:12:14

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/126-2020-11-18-05-02-55

آغاز بهره برداري از واحد اول بخش بخار نيروگاه تركيبي اروميه

آغاز بهره برداري از واحد اول بخش بخار نيروگاه تركيبي اروميه

واحد اول بخش بخار نيروگاه تركيبي اروميه بطور رسمي در مهر ماه 1399 توسط شركت مديريت برق آذربايجانغربي مورد بهره برداري قرار گرفت.

اين واحد داراي قدرت اسمي 160 مگاوات مي باشد كه عمليات اجرائي آن از سال 1397 شروع شده بود كه در مهر ماه رسماً افتتاح  و مورد بهره برداري قرار گرفت.

اخبار 2020-11-18 05:02:55

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/122-98

صنعت_برق_همیشه_بیدار

باسـلام،

احتــراماً، با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون ، ما كاركنان شركت مديريت توليد برق استان آذربايجان غربي اعلام ميداريم  اكنون كه مردم و مسئولين كشور همگام با ساير كشورها درگير مبارزه با ويروس كرونا هستند و همانطوري كه كادر بهداشتي و درماني و مدافعان سلامت و ساير دست اندركاران در خط مقدم مبارزه با اين ويروس قرار گرفته اند مجموعه كاركنان شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي نيز با تمام توان در نيروگاههاي تحت پوشش و بخش ستادي با تمام نفرات حضور دارند تا برق موردنياز هموطنان را تامين نمايند. دست تمام تلاشگران عرصه خدمت به ميهن و مردم را به گرمي مي فشاريم و اعلام مي داريم كه همدل و همراه شما هستيم.

 

اخبار 2020-04-14 09:54:51

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/102-2017-12-12-12-42-35

رضايتمندي اهالي اطراف نيروگاه گازي اروميه

رضايتمندي اهالي اطراف نيروگاه گازي اروميه از فعاليتهاي انجام يافته كاهش آلايندگي زيست محيطي

 جمعي از اهالي نيروگاه گازي اروميه رضايتمندي خويش را از فعاليتهاي انجام يافته شركت در راستاي كاهش آلودگي صوتي و زيست محيطي  نيروگاه گازي اروميه ، اعلام كردند اين فعاليتها از سال 1395 آغاز شده و تاكنون ادامه دارد كه مي توان به تعويض درب و پنجره هاي فلزي منازل ياد شده و نصب پنجره هاي دوجداره يو پي وي سي در مرحله نخست اشاره كرد همچنين در سال جاري نيز پروژه احداث ديوار حايل نيز اجرا و به اتمام رسيد با اجراي اين ديوار تا حدودي آلودگي صوتي محيط پيراموني كاهش يافت و از طرفي منجر به حفاظت فيزيكي تجهيرات و نيروي انساني شده است.                                      

 

اخبار 2017-12-12 12:42:35

ورود به سايت

ورود

ورود

نام کاربری
رمز ورود
مرا بخاطر داشته باش

ثبت نام

ورود فیلد های ستاره دار الزامی می باشد
نام
نام کاربری
رمز ورود
ورود مجدد رمز ورود
ایمیل
ورود مجدد ایمیل

پیوند های مهم

دفتر مقام معظم رهبری

آمار بازدیدکنندگان

امروز6
دیروز24
این ماه219
مجموع62976

آی پی بازدیدکنندگان : 3.210.184.142
Unknown ? Unknown Sun 09 May 2021 06:31

اطلاعيه توانير

هيات بازرسی كل كشور مستقر در شركت توانير آماده دريافت پيشنهادها ،انتقادها و شكايات از شركت توانير و شركت‌های زير مجموعه آن ، از طريق دريافت نامه به آدرس پستی، تهران-انتهای بزرگراه كردستان – خيابان رشيد ياسمی –شركت توانير- ساختمان شماره 4 (شهيد قاسمی) طبقه سوم اطاق شماره 22 يا پست الكترونيكي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید می‌باشد.

شما اینجا هستید:   خانه مطالب نمونه